Non-Discrimination Policy

Baylor Scott & White complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex.

Baylor Scott & White cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.ATENCIÓN: si habla español, los servicios de asistencia lingüística están disponibles de forma gratuita. Llame al 214-407-5271.
 
Baylor Scott & White tuân thủ luật pháp dân sự Liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật hoặc giới tính.CHÚ Ý: Nếu bạn nói tiếng Việt, các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, miễn phí, có sẵn cho bạn. Gọi số 214-407-5271.
 
Baylor Scott&White遵守适用的联邦民权法律,不因种族,肤色,国籍,年龄,残疾或性别而歧视。注意:如果您说中文,您可以免费获得语言协助服务。请致电214-407-5271。Baylor Scott & White는 적용 가능한 연방 민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.주의 : 한국어를 사용하는 경우, 언어 지원 서비스가 무료로 제공됩니다. 214-407-5271로 전화하십시오تلتزم
 
Baylor Scott & White بقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية المعمول بها ولا تميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الجنس.تنبيه: إذا كنت تتحدث اللغة العربية ، فستتوفر لك خدمات المساعدة اللغوية مجانًا. اتصل بالرقم 214-407-5271بایلر اسکاٹ اور وائٹ قابل اطلاق وفاقی شہری حقوق کے قوانین کی تعمیل کرتے ہیں اور نسل ، رنگ ، قومی اصل ، عمر ، معذوری یا جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرتے ہیں۔توجہ: اگر آپ اردو بولتے ہیں تو ، زبان کی امداد کی خدمات ، مفت ، آپ کے لئے دستیاب ہیں۔ 214-407-5271 پر کال کریں۔
 
Ang Baylor Scott at White ay sumusunod sa naaangkop na mga batas sa karapatan sa federal na sibil at hindi pinipigilan batay sa lahi, kulay, pambansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.
 
Pansin: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, ang mga serbisyong pantulong sa wika, nang walang bayad, magagamit mo sa iyo. Tumawag sa 214-407-5271.
 
Baylor Scott & White se conforme aux lois fédérales sur les droits civils applicables et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine nationale, l’âge, le handicap ou le sexe.
 
ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’assistance linguistique sont mis à votre disposition gratuitement. Appelez le 214-407-5271.
 
बायलर स्कॉट एंड व्हाइट लागू संघीय नागरिक अधिकार कानूनों का अनुपालन करता है और नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता या सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।ध्यान दें: यदि आप हिंदी, भाषा सहायता सेवाएं, नि: शुल्क बोलते हैं, तो आप के लिए उपलब्ध हैं। 214-407-5271 पर कॉल करें।
 
بیلور اسکات و وایت با قوانین مربوط به حقوق مدنی فدرال مطابقت دارد و بر اساس نژاد ، رنگ ، منشأ ملی ، سن ، ناتوانی و جنسیت تبعیض قائل نمی شود.توجه: اگر به فارسی صحبت می کنید ، خدمات کمک به زبان ، بصورت رایگان ، در دسترس شما خواهد بود. با شماره 214-407-5271 تماس بگیرید.
 
Baylor Scott & White befolgt die geltenden bundesstaatlichen Bürgerrechtsgesetze und diskriminiert nicht aufgrund von Rasse, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht.ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, steht Ihnen eine kostenlose Sprachunterstützung zur Verfügung. Rufen Sie 214-407-5271 an.
 
બેલર સ્કોટ અને વ્હાઇટ લાગુ ફેડરલ નાગરિક અધિકાર કાયદાઓનું પાલન કરે છે અને જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, વય, અપંગતા અથવા લિંગના આધારે ભેદભાવ રાખતો નથી.ધ્યાન: જો તમે ગુજરાતી બોલો છો, તો ભાષા સહાય સેવાઓ, નિ: શુલ્ક, તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. 214-407-5271 પર ક .લ કરો.
 
Baylor Scott & White соблюдает применимые федеральные законы о гражданских правах и не допускает дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, возраста, инвалидности или пола.ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русски, вам бесплатно предоставляются услуги языковой помощи. Звоните 214-407-5271.Baylor Scott&Whiteは、適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づいて差別しません。注意:日本語を話す場合、無料の言語支援サービスを利用できます。 214-407-5271に電話してください。
 
Baylor Scott & White ປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເມືອງຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ ນຳ ໃຊ້ແລະບໍ່ ຈຳ ແນກໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານດ້ານເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດ ກຳ ເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການຫຼືເພດ.ເອົາໃຈໃສ່: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ແມ່ນມີໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ໂທ 214-407-5271.